Ako písať záverečnú prácu

Odporúčaný rozsah:

Rady:

Odporúčaný obsah:

 1. Úvod - zhrnutie cieľov práce, Predstavenie problému, ktorý sa rieši - špecifikácia úlohy
 2. Stav problematiky - prehľad aktuálnej literatúry a článkov
 3. Návrh riešenia - popis algoritmu, všetky základné pojmy musia byť vysvetlené.
 4. Experimenty a ich vyhodnotenie - cieľ experimentu, výsledok, čo vyplýva z výsledku
 5. Záver - ako boli naplnené tézy záverečnejpráce, ďaľšie ciele výskumu
 6. Prílohy - systémová príručka, užívateľská príručka, CD so zdrojovými kódmi

Práca s literatúrou

Ako citovať

 1. Určíme kľúčové slová v slovenčine aj angličtine (napr. "neural network")
 2. Vyľadáme relevantné články, diplomové alebo dizertačné práce napr. na scholar.google.com. Urednostňujeme nové články z kvalitných zdrojov.
 3. Naštudujeme vybrané práce
 4. Citácie a parafrázy môžeme uviesť v našej práci
 5. Použité články uvedieme v zozname použitej literatúry
 6. Použitie cudzieho textu bez jasného uvedenia zdroja porušuje autorský zákon!

Ako písať

Písať môžeme v:

Odovzdanie práce do knižnice

Šablóny

student: ZaverecnaPraca (last edited 2009-03-06 09:50:27 by DanielHladek)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.