Úvod do programovania a sietí

Links:

Študujné materiály:

Zadanie 1: Web stránka

Zadanie 2: Vývojový diagram

Zadania

navrhnúť a nakresliť pomocou vývojových diagramov jednoduchý algoritmus na zadaný problém, vrátane nutnosti definovať typy premenných.

Osnova

 1. Základné informácie, podmienky zápočtu, priebeh semestra. Základné prevody prirodzených čísel použitím Hornerovej schémy z 10-sústavy do sústavy inej ako 10 (2,3,7,8,16 a pod.) a späť. Prevody celočíselnej aj desatinnej časti s orientáciou na 2-sústavu, 10→2 a späť s jedným príkladom aj inej sústavy s nie 2-násobkovým základom.
 2. Kódovanie, priamy, inverzný a doplnkový kód, prevody medzi kódmi,
 3. Binárna aritmetika celočíselná, použitie inverzného a doplnkového kódu, BCD kód (stačí jeden príklad), opakovanie číselných sústav.
 4. operačný systém UNIX, overenie loginov (potvrdených u p. Sidárovej), prihlásenie (LDAP), odhlásenie, zmena hesla, podľa učebne použitie základného terminálového klienta (napr. putty), grafické rozhrania (podľa učebne, KDE, GNOME), základné príkazy systému UNIX (ls,cat, cd). U A,B (mimo HI)-paralelky dôslednejšie prebratie príkazového riadku, ostatné paralelky viac orientovať na GUI v závislosti od učebne. Overiť prihlásenie do moodle a IS Student.
 5. Operačný systém UNIX, základné príkazy systému UNIX (cp, rm, mkdir, rmdir), manipulácia so súbormi, prezeranie súborov (cat ...) vrátane týchto činností v grafickom prostredí, súborové manažére (MC, Gnome Commander, Krusader, príp. iné podľa prostredia a učebne). V prípade niektorých skupín resp. predchádzajúcich problémov znovu overiť prihlásenie do moodle a IS Student.
 6. Operačný systém UNIX, prístupové práva (chmod), editor vi, pokročilé editory v grafickom prostredí. elektronická pošta (mail, vyšší poštoví klienti (podľa učebne, minimálne mutt)), ftp(s). Podľa možností a stavu, práca v grafickom prostredí na báze live distribúcií LINUXu (napr. Ubuntu)
 7. WWW – úvod, jednoduché HTML, XML, XHTML, CSS, definovanie zadania č.1 (WWW-stránka s minimálne jednou linkou na druhú stránku a späť, obrázok, tabuľka, zoznam, jednoduché použitie css), ukázať validáciu stránky, u A,B (mimo HI)-paralelky aj požadovať validné zadanie.
 8. WWW – postupné pokračovanie, javascript (alert) príp. samostatné vypracovávanie zadaní alebo preberanie zadaní č.1, u A,B (mimo HI)-paralelky požadovať javascript (alert) v zadaní.
 9. WWW – postupné pokračovanie, pokračovanie príp. samostatné vypracovávanie zadaní alebo preberanie zadaní č.1
 10. Základy algoritmizácie. Práca s jednoduchými a zložitými údajovými typmi, premenné, polia. Vývojové diagramy. U A,B (mimo HI)-paralelky spomenúť aj abstraktné typy ako zoznam a strom. Definovanie zadania č.2 (navrhnúť a nakresliť pomocou vývojových diagramov jednoduchý algoritmus na zadaný problém, vrátane nutnosti definovať typy premenných).
 11. Základy algoritmizácie, sekvenčné programy, precvičovanie základných riadiacich štruktúr, príp. vypracovávanie zadaní alebo preberanie zadanía č.2
 12. Zápočtová previerka (elektronicky resp. podľa situácie papierovou formou) z odučenej problematiky pomocou systému moodle
 13. Preberanie zadaní, zápočet, príp. náhradná zápočtová previerka

Podmienky na zápočet:

25 bodov max., na získanie zápočtu je nutná nadpolovičná väčšina. Prideľovanie bodov podľa nasledujúcej štruktúry:

10bodov (40%) - zápočtová previerka

6bodov (25%) - zadanie č.1, odovzdať aj v písomnej podobe

6bodov (25%) - zadanie č.2, odovzdať aj v písomnej podobe

3body (10%) - dochádzka a aktívna účasť na cvičeniach

student: UPS (last edited 2008-12-04 06:29:48 by DanielHladek)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.