Bakalárske práce

Meno konzultanta

Názov práce

Študent

Fedor

Využitie vybranej variácie algoritmu min-max pri tvorbe webovej hry REVERSI. The use of the selected variation min-max algorithm in the development of the web application REVERSI (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Fedor

Využitie vybranej variácie algoritmu min-max pri tvorbe webovej hry MLYN. The use of the selected variation min-max algorithm in the development of the web application MILL (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Szabó

Využitie vybranej variácie algoritmu min-max pri tvorbe webovej hry PIŠKVORKY. The use of the selected variation min-max algorithm in the development of the web application TIC-TAC-TOE (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Jozef Šnelcer

Szabó

Využitie stavovo-riadených agentov pri tvorbe webovej hry TAMAGOTCHI. The use of the state-driven agents in the development of the web application TAMAGOTCHI. (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Michal Vanko

Virčíková

Umelá inteligencia na riešenie súčasných výzviev v oblasti Human-Computer Interaction. Artificial Intelligence for solving current challneges in the field of Human-Computer Interaction. (Podmienky: mať prehľad o metódach výpočtovej inteligencie, anglický jazyk, základy C# - po dohode iný jazyk - na demonštračnú aplikáciu, kreativita, záujem o oblasť HCI. Cieľom práce je najmä vytvoriť zoznam výziev, ktoré sa vedeckou komunitou, ako aj praxou pokladajú v súčasnosti za hlavné v oblasti interakcie človeka s počítačom. K týmto výzvam následne teoreticky načrtnúť možné čiastočné riešenia využitím algoritmov umelej inteligencie. Po dohode s konzultantom vytvorť demonštračný program)

Virčíková

Tvorba databázy pre rozpoznávanie emócií z neverbálnych prejavov. Development of a database for emotion recognition of non-verbal expressions. (Podmienky: Pomocou programu v jazyku Matlab a aplikácie na trekovanie skeletonu pomocou konzoly Kinect (všetko je pripravené) je potrebné naplniť databázu o pohybové vzory ľudí s cieľom analyzovať získané dáta. Požiadavky: inštalácia potrebných programových systémov (Matlab, SDK a drivery Kinectu), ochota pracovať s ľuďmi, záujem o počítačovú vedu a možno psychológiu )

Virčíková

Spôsoby adaptácie sa robota požiadavkám a potrebám človeka v oblasti spoločenskej robotiky. Approaches to adaptation of the robot to the human needs and requierements in the field of social robotics. (Podmienky: záujem o tému, anglický jazyk, záujem o robota Nao alebo v budúcnosti Q.bo, kreativita )

Lorenčík

Telepresence aplikácia pre mobilnú robotickú platformu. The telepresence application for the mobil robotic platform. Vytvorenie webovej služby, ktorá bude umožnovať riadenie robota cez webový prehliadač. Nutné základy Java a Android SDK. Robotická platforma sa skladá z podvozku a Android smartphonu.

Jakub Tušan

Lorenčík

Hlasová navigácia pre mobilnú robotickú platformu. The voice navigation of the mobil robotic platform. Využitie existujúcich služieb pre Android a vytvorenie Android aplikácie pre ovládanie robota hlasovými povelmi. Nutné základy Java a Android SDK. Robotická platforma sa skladá z podvozku a Android smartphonu.

Martin Marek

Lorenčík

Cloud robotics a služba MyRobots.com. Cloud robotics and the service MyRobots.com. Prieskum aktuálnych riešení cloud robotics so zameraním na službu MyRobots.com, pripojiť robota NAO k službe MyRobots.com, vytvorenie aspoň jednej aplikácie pre robota NAO, ktorá bude zverejnená v AppStore služby MyRobots.com

Miroslava Hroncová

Lorenčík

Aplikácia case based reasoningu v real-time strategických hrách. Aplication of case based reasoning in real-time strategic games.

Martin Čertický

Paľa

Navigácia mobilného robota pomocou "overhead kamery". Mobile robot navigation using overhead camera (Programovanie C# alebo C++, Nao alebo Lego NXT)

Peter Marcinov

Paľa

Prenos obrazu z robota NAO do PC UD protokolom. Robot NAO - PC image transfer using UD Protocol (Programovanie C# alebo C++, Nao, základne znalosti zo sieťovej oblasti)

Paľa

Využitie UI v monitoringu akvária. AI utilization in aquarium monitoring process (Programovanie C# alebo C++, Arduino resp. Netduino, základy elektrotechniky)

Martin Kubus

Tarhaničová

Virtuálny svet humanoidného robota. The virtual life of a humanoid robot. (Programovanie python alebo C++)

Tarhaničová

Interakcia robot - internet. Interaction robot - internet. (Programovanie python alebo C++)

Semestrálne projekty (4. ročník)

Meno konzultanta

Názov práce

Študent

Fedor

Využitie evolučného algoritmu pri tvorbe a riešení hry SUDOKU. The use of the evolutonary algorithm in the development and solution of the game SUDOKU (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, evolučné algoritmy, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Fedor

Využitie vybranej variácie algoritmu min-max pri tvorbe webovej hry POKER. The use of the selected variation min-max algorithm in the development of the web application POKER (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Szabó

Využitie vybranej variácie algoritmu min-max pri tvorbe webovej hry DÁMA. The use of the selected variation min-max algorithm in the development of the web application CHECKERS (Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Szabó

Porovnanie vybraných metód hľadania najkratšej cesty pri tvorbe webovej hry BLUDISKO. The comparison of the selected methods for the nearest-path search for the development of the web application MAZE. Podmienky: dobrá znalosť jazyka Javascript, seriózny záujem pracovať; Doplňujúce info: HTML5 (canvas) výhodou a reálne nasadenie na našom webovom serveri)

Virčíková

Vývoj emocionálneho modela osobnosti pre humanoida v Interakcii človek-stroj. Development of an emotional personality model with the for a humanoid in the Human-Robot Interaction

Alenka Vančíková

Virčíková

Prvky interakcie pre aplikáciu rehabilitačného cvičenia robota s ľuďmi. Elements of interaction in the application of the rehabilitation exercises with people.

Lydka Paločková

Virčíková

Inteligentné rozhrania pre interakciu človek-stroj. Intelligent interfaces for Human-Computer Interaction.

Maxi Hronský

Virčíková

Zefektívnenie komunikácie človek-stroj pre potreby spoločenskej robotiky. Making the communication man-machine more effective for the needs of social robotics.

Matej Gálya

Lorenčík

Spracovanie obrazu z "overhead" kamier. Image processing of the overhead cameras . Upraviť existujúcu konfigurácie stropných kamier nad ihriskom tak, aby bolo možné vytvoriť jeden videostream zobrazujúci celé ihrisko. Vytvoriť stránku, na ktorej bude tento strem zobrazený. Bočná kamera bude snímať loptu a sledovať ju.

Jano Matis

Lorenčík

Umelá inteligencia v strategických hrách. Artificial intelligence in strategic games. Preskúma aktuálne využitie metód umelej inteligencie v počítačových hrách. Zoznámiť sa s nástrojmi pre vytváranie bota v hre Supreme Commander. Pokračovaním by bola diplomová práca zameraná na vytvorenie bota.

Lorenčík

Knižnica pre ovládanie AR.Drone 2.0. The library for the control of AR.Drone 2.0.Prispôsobi existujúci projekt .Net aplikácie pre AR.Drone 1.0 pre AR.Drone 2.0. Vytvoriť knižnicu. Sledovanie cieľa spodnou kamerou, a vyhýbanie sa prekážkam pomocou prednej kamery.

Jakub Hvizdoš

Lorenčík

AR.Drone 2.0 autonómne manévre. AR.Drone 2.0 autonomous maneuvers. Spolupráca pri vytváraní knižnice pre AR.Drone 2.0. Výstupom budú automatické manévre pre UAV, ako je vyhľadanie pristávacej plochy a pristátie na nej, nahradenie štandardného núdzového manévra (okamžité ale bezpečné pristátie), oblet okolo cieľa.

Lorenčík

Rozhranie pre robota NAO na Cloud. Interface for the robot NAO for Cloud. Vytvoriť knižnicu pre ovládanie robota NAO pre budúce pripojenie ku cloudovým službám. Optimalizovanie prenosu obrazu. Vytvorenie webového rozhrania.

Paľa

Využitie UI v monitoringu a automatizácii procesov v akváriu. AI utilization in aquarium monitoring and automation processes. (Programovanie C# alebo C++, Arduino resp. Netduino, základy elektrotechniky)

Paľa

Učenie demonštráciou s využitím Fuzzy systémov. Learning by demonstration utilizing Fuzzy systems. (C# alebo C++, Fuzzy systémy, znalosti z oblasti Symbolickej UI)

Lubomír Jurčišin

Paľa

Učenie demonštráciou s využitím NS. Learning by demonstration utilizing Neural network systems. (C# alebo C++, Neurónové siete, znalosti z oblasti Symbolickej UI)

František Mrázko

Paľa

Učenie demonštráciou s využitím Hybridných systemov (Fuzzy, NN, GA, ML, RL). Learning by demonstration utilizing Hybrid systems (Fuzzy, NN, GA, ML, RL). (C# alebo C++, kombinácia aspoň 2 prostriedkov výpočtovej UI, znalosti z oblasti Symbolickej UI)

Alexander Lokaj

Paľa

Teoretický prehľad/návrh metód merania zložitosti prostredia, úlohy a miery nezávislosti robotického systému od človeka. Teoretical survey of methods used for (proposal of methods for) environment and task complexity measurement and level of robot's independence of human measurement. (Vynikajúce komunikačné a analytické vlastnosti)

Mojmír Studenovský

Paľa

Zvýšenie letového času UAV (AR-Drone Parrot2) použitím externej batérie uloženej na mobilnom robotovi. Enhancement of UAV (AR-Drone Parrot2) flight time using external battery placed on mobile robot. (C, C#, C++, základy elektrotechniky)

Ľubica Virágová

Paľa

Klasifikácia druhov rastlín pomocou prostriedkov výpočtovej umelej inteligencie. Plant species classification using computational intelligence methods

Peter Verba

Tarhaničová

Využitie prostriedkov umelej inteligencie v hudbe. Use of artificial intelligence in music. (Hudobná gramotnosť)

Tarhaničová

Humanoidný robot na sociálnej sieti. Humanoid robot on social network. (Progamovanie python)

Diplomové práce (5. ročník)

student: SemestralProjects (last edited 2012-10-24 11:23:31 by DanielLorencik)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.